PKN
Protestantse gemeente Wânswert/Jislum
 
Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan van de Protestantse gemeente Wanswert-Jislum, september 2015

- Visie:


De gemeente van Christus heeft een roeping met de volgende kanten.
a. tegenover God is ze geroepen zijn Naam te belijden en Hem te verheerlijken.
Deze roeping wordt vooral vervuld in de eredienst.
b. tegenover elkaar is ze geroepen de gemeenschap te bewaren, en te bouwen aan elkaars geloof.
Deze roeping wordt vooral vervuld in het pastoraat en in de toerusting.
c. tegenover de wereld is ze geroepen tot getuigenis en dienst. Deze roeping wordt vooral vervuld in evangelisatie, zending en diaconaat.
Deze drie kanten zijn niet alleen met elkaar verbonden, maar ze overlappen en versterken elkaar ook:
waar getuigd wordt, en dienst betoond wordt in de wereld wordt Gods Naam beleden;
waar Gods heil wordt gevierd vindt de gemeente haar eenheid in de lofprijzing;
een gemeente vol liefde is een getuigenis in de wereld, enz.
In het vervullen van die roeping worden gemeenteleden met hun gaven ingeschakeld.
N.B. Onze toch al kleine gemeente is in de afgelopen jaren nog kleiner geworden.
En nieuw-ingekomenen laten zich niet of nauwelijks zien.

Beleid:

1. De eredienst

De eredienst is het middelpunt en uitgangspunt van ons kerkelijk leven, als een gave, als een centrum van ontmoeting met de levende God, die in Christus en door de Heilige Geest omgaat met ons mensen.
Zijn Woord wil ons antwoord in- en vanuit de eredienst.
Kerkmuziek, zoals door middel van organist en orgel, is een deel van dat antwoord en zo ook dienstbaar aan de lof van God.
In de verkondiging, in afhankelijkheid van het werk door Gods Geest, is het belijden en de verheerlijking van Gods Naam het hart en het doel. Jezus Christus en zijn heilswerk is het middelpunt van de verkondiging.
Ze opent het perspectief op de vervulling van Gods beloften in zijn Koninkrijk, en zegt Gods wil uit in onze tijd. Fundament van- en norm voor de verkondiging is de Bijbel als het Woord van God.
- De eigen predikant heeft in het kader van zijn hulpdiensten een duidelijk aandeel in de verkondiging; daarnaast kunnen gastpredikanten e.a. met preekconsent voorgaan. Het toezicht op de verkondiging gebeurt door de kerkenraad. Deze zal zich laten leiden door trouw aan het Evangelie en het belijden van de kerk.
Overigens is er de praktische zorg van de koster, en van de schoonmaakdienst vanuit de gemeente.
- Er wordt in de eredienst gebruik gemaakt van het nieuwe Liedboek(2013), en de nieuwe Bijbelvertaling(2004). Daarnaast kan ook het Liedboek '73 en de vertaling '51 gebruikt worden.
Er zijn ook de "fryske tsjinsten"!
- Vanwege de omvang van de gemeente zal in 2016 op elf zondagen in de zomertijd geen dienst worden gehouden. Verder is er ook geen dienst Op Oud- en Nieuwjaarsdag, op Bid- en Dankdag, en op Witte Donderdag. Het is de bedoeling dat het Heilig Avondmaal in 2016 vier keer gevierd wordt.
- Bij de voorbereiding op- en in de diensten worden onder meer Dienstboek I en II gebruikt.
- Gelet op het aantal kerkgangers van onze toch al kleine gemeente wordt er afgezien van het uitnodigen van zang- en muziekgroepen, van inbreng van kinderen bij de diensten, en van het zingen van de
Apostolische Geloofsbelijdenis.
- Leerlingen van de basisschool krijgen in de dienst voorafgaande aan de prediking teken- of kleurplaten aangeboden.

2. Pastoraat
Pastoraat is "herderlijke zorg" aan elkaar in de gemeente en aan anderen, in de zin van:
pastoraal en liefdevol omzien naar elkaar, onderweg zorgen voor elkaar, om daarin van de Here te laten merken als de Herder.
In die zin is pastoraat een zaak van de hele gemeente, als lichaam van Christus (1 Cor.12:12-27).
Alles tegen de achergrond van de weg van de goede Herder.
Daarom zijn we in de gemeente ook geroepen elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde.
- De predikant en de ouderling-voorzitter staan in het algemeen voor het pastoraat in de gemeente.
Gemeenteleden van 70 jr. en ouder krijgen extra aandacht, ook via een diaken.
Daarnaast wordt er inderdaad naar elkaar omgezien, op zondag en door de week, ook bij het gezamenlijk koffiedrinken na een dienst een paar keer per jaar. Dat laatste gebeurt nu minder dan in vorige jaren.
Het contact met de jongeren loopt vooral via de aanloop naar- en in de catechese.
- Ook al is de gemeente klein: er is duidelijk sprake van randkerkelijkheid.
Dat vraagt ook bijzondere pastorale aandacht onder jongeren en ouderen.
- Het is de bedoeling dat de predikant ook open staat voor signalen van niet-leden in de dorpen.
- Het groot huisbezoek in onze gemeente zou nieuwe aandacht kunnen krijgen.

3. Catechese, en vorming en toerusting
Elk jaar worden mogelijkheden voor het meemaken van catechese, en vorming en toerusting via het kerkblad aangeboden.
- Geprobeerd wordt bij het starten van een gespreksgroep de persoonlijke geloofsgroei en het begrip voor elkaar te stimuleren. Helaas lukt het al een paar jaar niet om zo'n groep te beginnen. Daarbij speelt de omvang van de gemeente ook een rol. Er komt heel wat neer op weinig schouders. Maar toch: wie weet kan het er weer eens van komen!
- Een bijzondere plaats neemt de toerusting van de jeugd in door middel van de catechese.
Om te beginnen via de basiscatechese in groep 8 van de Chr.basisschool "de Welle" in Burdaard, waar meestal ook kinderen uit onze gemeente in meedoen. Geprobeerd wordt verder om in twee groepen (12-15 jr. en 16 jr. en ouder)de bijbelse boodschap en de leefwereld van de jongeren met elkaar te verbinden, in de hoop dat ze zullen komen tot een persoonlijk geloof en de belijdenis in woord en daad van Gods Naam.
Daartoe ook het aanbod van een open belijdenisgroep van 18 jr. en ouder.
Helaas moet er voor het seizoen 2015-2016 afgezien worden van de groep 12-15 jr. vanwege een te gering aantal deelnemers. Geprobeerd zal worden op de een of andere manier wel met hen in contact te blijven. Ook
met jongeren die helemaal geen catechese en/of kerkdiensten meemaken.
- Apart jeugdwerk is er verder in onze gemeente niet. Ook dit hangt samen met de omvang van de gemeente.

4. Evangelisatie en zending
Ook in de evangelisatie en zending proberen we van onze roeping tegenover de wereld te laten merken.
Zowel in- en na de kerkdiensten, als door de week.
Doel: het Evangelie van Gods liefde te communiceren naar hen die niet (meer) geloven.
Gemeenteleden worden gestimuleerd ook in eigen omgeving een getuige te zijn in woord en daad.
- Hierbij maakt de gemeente bijv. gebruik van het huis-aan-huis in onze dorpen verspreiden van het Kerstnr. van de Elisabethbode, met een welkom en verwijzing naar onze kerkdiensten.
- Als het kan wordt er voorafgaande aan 1e Kerstdag een middag met vertelling en lekkers
georganiseerd in het Dorpshuis voor wie wil.
- Soms wordt het pastoraat ook gecombineerd met lectuurwerk.
- Naast de collectes na de kerkdienst bij de uitgang voor evangelisatie en zending, eventueel voorafgegaan
door een folder van ons Dienstencentrum in Utrecht, en het zendingsbusje in het portaal van de kerk,
wordt het blad "Vandaar" onder leden van de kerkenraad gedeeld, en ter kennisname op de lectuurtafel in het portaal van de kerk aangeboden.

5. Diaconaat
In het diaconaat proberen we hulp te verlenen in noden verweg en dichtbij. De gemeente komt op voor hen die geen helper hebben. Daartoe probeert ze, als deel van de Protestantse Kerk in Nederland, midden in de
samenleving te staan. Gemeenteleden worden gestimuleerd tot een houding van barmhartigheid en gerechtigheid.
- Hierbij gaat het om eventuele hulpverlening binnen de gemeente, om actie in de wijde omgeving, zoals via de Voedselbank Ferwerderadeel/Leeuwarderadeel, en om binnenlands- en werelddiaconaat, via informatie en collectes. Alles via de diakenen, en het kerkblad.
- Ook via de eredienst en landelijke toerusting krijgt het diaconaat aandacht.

6. Kerkblad
Behalve voor het onderling contact en de geestelijke opbouw wordt er op gelet dat daarvoor in aanmerking komend kerkenwerk, of een ander gebeuren, bijv. een bijeenkomst of het uitkomen van een goed boekje,
ook bredere bekendheid krijgt. Voor de kopij wordt vooral een beroep gedaan op de predikant, naast de kopij rond verjaardagen van gemeenteleden van 70 jr. en ouder, en via de classis of onze diakenen.

7. Kerkenraad, kerkelijk bureau en administratie
De kerkenraad heeft een vacature. En de omvang van de gemeente brengt met zich mee dat die, net als eventuele nieuwe vacatures, moeilijk vervuld kan worden.
Via de diaken-scriba en de administrateur wordt het kerkelijk bureau en de financiele e.a. administratie op peil gebracht en gehouden. De ouderling-kerkrentmeesters zijn onder meer belast met het onderhoud
van de gebouwen en de inventaris.

8. Apart aandachtspunt
Op een regionale bijeenkomst werden we bepaald bij een inleiding met de titel:
"De vrijblijvendheid voorbij".
Dat sloeg onder meer op de kennelijke noodzaak tot samenwerking van gemeentes, of tot combinatie- of federatievorming, of fusie van gemeentes.
Ook onze gemeente heeft mogelijk te maken met een overgang van de huidige gang van het gemeenteleven naar een andere vorm.
Aanleiding tot deze vaststelling:
de veranderde omvang van de gemeente en de gevolgen daarvan, zoals een aanzienlijk minder aantal zondagse diensten, het niet meer uitnodigen van koren en zanggroepen, het niet meer actief betrekken van jongeren bij kerkdiensten, het wegvallen van een catechesegroep, het moeilijk vervullen van huidige of toekomstige ambtsdragersvacatures. In elk geval stof tot beraad voor kerkenraad en gemeente.

 
 
 
Algemene gegevens kerkrentmeester behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens kerkrentmeester behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
lees meer »
 
ANBI ANBI
lees meer »
 
 
 
Contact gegevens
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.